ali-hazelwood

Али Хејзелвуд

Али Хејзелвуд е авторка со повеќе објавени трудови – за жал, рецензирани статии за науката за мозокот, во кои никој не се бакну- ва и не е среќен до крајот на животот. По потекло од Италија, живеела во Германија и Јапонија пред да се пресели во Соединетите Американски Држа- ви за да докторира во областа на невронауката. Неодамна стана професорка, што апсолутно ја преплаши. Кога Али не е на работа, може да ја најдете како трча, јаде мафини или гледа научнофантастични филмови со своите двајца господари-мачори (и неј- зиниот малку помалку мачкест сопруг).

2 books by this author: