marija-gjorgjieva-dimova

Марија Ѓорѓиева Димова

Д-р Марија Ѓорѓиева Димова (1973) е редовен професор на Катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје, каде што предава Теорија на книжевност и Книжевна херменевтика. Актуелен уредник е на електронското компаратистичко списание Мираж/Mirage, а била уредник и на меѓународното научно списание Современа филологија/Journal of Contemporary Philology, издание на Филолошкиот факултет. Членува во неколку национални и меѓународни асоцијации: Здружението на компаратисти на Македонија; Mеѓународната асоцијација за компаративна книжевност (AICL/ICLA International Comparative Literature Association); Европската мрежа за компаративни истражувања (REECL/ ENCLS Réseau européen d‘études littéraires comparées/European Network for Comparative Literary Studies) и Балканската мрежа за култура и културолошки студии (Balkan Nеtwork for Culture and Cultural Studies). Учествувала во неколку национални и меѓународни научни проекти: Теорија на интертекстуалноста, Поимник на книжевната теорија (1 и 2), Балканската слика на светот, Interpretations: European Research Project for Poetics and Hermeneutics, Методи на книжевната херменевтика, Од реализам до гротеска (во македонската и во бугарската литература), Јазици, книжевности, култури: образовни политики во функција на современото општество; The neighbourhood in the context of stereotypes and realities in contemporary Europe. Учествувала во неколку работни групи при Бирото за развој на образованието за изработка на наставни програми за средното стручно образование. Била член на жири-комисијата за доделување на Рациновото признание (за 2015 и за 2017 година), на жири-комисијата за доделување на наградата „Браќа Миладиновци“ (2022) и член на комисијата за доделување на државната награда Св. Климент Охридски.

Автор е на девет монографии и на сто и четириесет научни студии, објавени во домашни и во меѓународни научни списанија. Има учествувано на повеќе домашни и меѓународни научни собири, конференции и работилници. Преведува од англиски и од руски јазик. Од руски јазик ја има преведено Семиосфера од Јуриј М. Лотман (2006).

Објавени монографски изданија:

• Модели на интереткстуалност во романот (2003)

• Метатекстови (2008)

• Интенција и интерпретација (2011)

• Повторната средба на Клио и Калиопа (2012)

• Меанадрите на книжевноста (2015)

• Толкувачки визури (2016)

• Теоријата на книжевност во (интер)акција (2017)

• Интерпретограми (2020)

• Интердискурзивни дијалози на книжевноста (2021).

 

1 book by this author: