vladimir-propp

Владимир Проп

Владимир Јаковлевич Проп (1895-1970) е истакнат руски фолклорист и структуралист. Студирал на Историско-филолошкиот факултет во Петроград, а по завршувањето на студиите работел како наставник по германски јазик. Во дваесеттите години учествувал во работата на повеќе научни установи во Петроград (Комисијата за народни приказни на Руското географско друштво; Институтот за историја на уметноста; Институтот за култура на говор и др.) каде ги објавува првите научни трудови. Во 1932 год. почнува да работи на Ленинградскиот универзитет, а со професура се занимава од 1938 год. Покрај двете најзначајни книги: Морфологија на сказната (1928) и Историски корени на волшебната приказна (1946), Проп ги објавил и делата: Руски јуначки еп (1955) и Руски аграрни празници (1963), а посмртно е отпечатена и збирката пократки трудови Фолклор и стварност (1976) и Проблемот на комиката и смеата (1976).

2 books by this author: