zhil-menar

Жил Менар

Жил Менар напишал десет збирки со кратки раскази. Одблесоци од неколку животи полни со желби, копнежи, матни и таинствени страсти, интерпретации на класични модели, чудни прераспределувања на книжевната енергија и едно секојдневие кое исчезнало со авторот зад кого останале некакви предмети, спомени, достаги и што сè не друго.

1 book by this author: